Przeglądy techniczne

Obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów stanu technicznego obiektu budowlanego, wynika z art. 62 ustawy Prawo Budowlane i spoczywa na właścicielach lub zarządcach administrujących nieruchomościami. Do przeprowadzenia okresowych przeglądów rocznych bądź pięcioletnich upoważnione są osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, jakimi legitymują się inżynierowie zespołu INWEST-ART. Z każdego przeglądu tworzone i przekazywane są protokoły wraz z dokumentacją zdjęciową. Opisane usterki mogą być podstawą do tworzenia rocznych planów remontowych, natomiast ocena stanu technicznego w jakim znajdują się elementy budynku, daje informacje o pilności napraw i ewentualnych skutkach ich niewykonania. Badania mają charakter bezinwazyjny i wykonywane są urządzeniami pomiarowymi. Zgodnie z artykułem 62 ustawy Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 "Prawo Budowlane", obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

• okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: – elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, – instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, – instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

• okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

• co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000m2 oraz inne obiekty budowlane (np. wiaty) o powierzchni dachu przekraczającej 1.000m2 powinny być w czasie ich użytkowania poddane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej.

 

OSTATNIE REALIZACJE:


INWEST-ART

Biuro Realizacji Inwestycji
Telefon: (+48) 608 678 726
Biuro:
biuro@inwest-art.pl